Powstała w ramach projektu ChinfluenCE analiza „Wielkie Nadzieje: Wizerunek Chin w
najpopularniejszych polskich mediach oraz wśród elit” prezentuje rezultaty monitoringu
mediów pod kątem relacjonowania zagadnień związanych z Chinami w okresie 2010-
06/2018.

Z analizy ChinfluenCE wynika, że w przeciwieństwie do pozostałych trzech krajów Grupy
Wyszehradzkiej, dyskurs na temat Chin w polskich mediach miał wyjątkowo pozytywny
wydźwięk. Jednocześnie oficjalna retoryka decydentów nie oddawała rzeczywistych efektów
sino-polskich relacji, a wizerunek Chin został wyidealizowany. Koncentrowano się głównie na
potencjalnych korzyściach wynikających z polsko-chińskiej współpracy, pomimo braku
konkretnych danych na ten temat. Taka narracja mogła powodować przerost oczekiwań
opinii publicznej co do znaczenia relacji z Chinami dla Polski, a także złudne przekonanie na
temat rezultatów współpracy politycznej między Warszawą a Pekinem.

W oparciu o wyniki badań, opracowanie zawiera szereg rekomendacji dla Polski. Sposób
relacjonowania tematów związanych z Chinami w polskich mediach powinien zostać
zdemitologizowany, oparty na rzeczywistych rezultatach sino-polskich stosunków
gospodarczych i politycznych (oraz szerszych uwarunkowaniach geopolitycznych), a nie
myśleniu życzeniowym. Należy wspierać media w dostarczaniu pogłębionych i obiektywnych
informacji na temat Chin. Decydenci powinni przejrzyściej komunikować (a media powinny
ich z tego rozliczać) rzeczywiste intencje odnośnie zakresu współpracy Polski z Chinami.
Niezbędna jest spójna strategia kontaktów polsko-chińskich oraz wypracowanie najlepszej
formuły dwustronnych relacji gospodarczych i handlowych.

Pełna analiza jest dostępna tutaj (pdf)