Powstała w ramach projektu ChinfluenCE analiza „Wielkie Nadzieje: Wizerunek Chin w najpopularniejszych polskich mediach oraz wśród elit” prezentuje rezultaty monitoringu mediów pod kątem relacjonowania zagadnień związanych z Chinami w okresie 2010-06/2018.

Z analizy ChinfluenCE wynika, że w przeciwieństwie do pozostałych trzech krajów Grupy Wyszehradzkiej, dyskurs na temat Chin w polskich mediach miał wyjątkowo pozytywny wydźwięk. Jednocześnie oficjalna retoryka decydentów nie oddawała rzeczywistych efektów sino-polskich relacji, a wizerunek Chin został wyidealizowany. Koncentrowano się głównie na potencjalnych korzyściach wynikających z polsko-chińskiej współpracy, pomimo braku konkretnych danych na ten temat. Taka narracja mogła powodować przerost oczekiwań opinii publicznej co do znaczenia relacji z Chinami dla Polski, a także złudne przekonanie na temat rezultatów współpracy politycznej między Warszawą a Pekinem.

W oparciu o wyniki badań, opracowanie zawiera szereg rekomendacji dla Polski. Sposób relacjonowania tematów związanych z Chinami w polskich mediach powinien zostać zdemitologizowany, oparty na rzeczywistych rezultatach sino-polskich stosunków gospodarczych i politycznych (oraz szerszych uwarunkowaniach geopolitycznych), a nie myśleniu życzeniowym. Należy wspierać media w dostarczaniu pogłębionych i obiektywnych informacji na temat Chin. Decydenci powinni przejrzyściej komunikować (a media powinny ich z tego rozliczać) rzeczywiste intencje odnośnie zakresu współpracy Polski z Chinami. Niezbędna jest spójna strategia kontaktów polsko-chińskich oraz wypracowanie najlepszej formuły dwustronnych relacji gospodarczych i handlowych.

Pełna analiza jest dostępna tutaj (pdf)